W związku z wejściem w życie do stosowania od dnia 25.05.2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w załączeniu przedstawiamy do zapoznania "Klauzulę Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych” w firmie PPH ECO WORLD PLASTIC Zbigniew Dudzic Stąporków.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych jest Zbigniew Dudzic prowadzący działalność pod firmą PPH ECO WORLD PLASTIC Zbigniew Dudzic.


  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się ze Zbigniewem Dudzic e-mail: biuro@ecoworldplastic.pl.

  3. Cele przetwarzania:

  a) zawarcie i wykonanie umowy oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 535 kodeksu cywilnego),

  b) kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów),

  c) przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw),

  d) przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw),

  e) dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów),

  f) prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),

  g) wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów).

  4. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

   - dostawcom towarów i usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz lub zarządzanie organizacją
   (w szczególności firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),

   - dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

   - dostawcom usług księgowym celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości,

   - instytucjom państwowym i urzędom upoważnionym z mocy prawa.

  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

  6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy,
  a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawanie anonimizacji.

  7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

  8. Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym
  z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

  9. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

  10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.